Zagadnienia

Prawo autorskie i gospodarcze. Zagadnienia na kolokwium i zasady zaliczenia:

1. Pojęcie i cechy działalności gospodarczej.
2. Rejestracja działalności gospodarczej.
3. Pojęcia przedsiębiorcy, firmy, przedsiębiorstwa i konsumenta.
4. Rodzaje przedsiębiorców w prawie polskim.
5. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółkach osobowych.
6. Treść i cechy autorskich praw osobistych i majątkowych.
7. Dozwolony użytek z utworów – pojęcie i przykłady.
8. Pojęcie i rodzaje licencji.
9. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
10. Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw autorskich.
11. Kiedy można rozpowszechniać wizerunek osoby?
12. Jakie utwory nie są objęte ochroną prawa autorskiego?

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium pisemnego w formie testu, które ukierunkowane jest na sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych. Oceny wystawiane są według skali: 18-19: bdb; 16-17: db plus; 14-15: db; 12-13: dst plus; 10-11: dst. Do liczby punktów uzyskanych z kolokwium dolicza się 1 punkt za komplet obecności na wykładzie i punkty za aktywny udział w wykładzie. W przypadku braku odpowiedniej liczby punktów możliwa jest poprawa pisemna lub ustna.

Prawo gospodarcze i handlowe dla III roku ekonomii. Zagadnienia na kolokwium:

1. Pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, firma, przedsiębiorstwo, Rejestr Przedsiębiorców, CEiDG, osoba prawna, niezupełna osoba prawna, zobowiązania i ich rodzaje, odpowiedzialność subsydiarna i solidarna, reglamentacja działalności gospodarczej i jej formy, upadłość przedsiębiorcy, oferta publiczna, pomoc publiczna, partnerstwo publiczno-prywatne, oświadczenie woli i jego formy.
2. Rodzaje i charakterystyka przedsiębiorców w prawie polskim.
3. Podstawowe obowiązki publicznoprawne przedsiębiorcy (podatkowe, kontrole itp.).
4. Rodzaje i charakterystyka spółki cywilnej, spółdzielni i spółek prawa handlowego. Znajomość pojęcia wspólnika, wkładu, objęcia i nabycia udziałów lub akcji, rynku pierwotnego i wtórnego, organów spółek, podstawowych różnic między spółkami.
5. Charakterystyka sądowych i pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w sprawach cywilnych.