Publikacje naukowe i popularnonaukowe

Prace zwarte

P. Zamelski, Propedeutyka filozofii prawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2022, s. 229. [ZOBACZ]

S.L. Stadniczeńko, P. Zamelski, Pedagogika prawa. Pomoc w zrozumieniu prawa i sensu życia, Warszawa 2020, s. 177.

S.L. Stadniczeńko (red.), P. Zamelski (red.), Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, Wydawnictwo AEH, Warszawa 2020, s. 330.

S.L. Stadniczeńko (red.), H. Jamry (red.), P. Zamelski (red.), Środowisko prawnicze Opola i Śląska Opolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, Fundacja dla Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, s. 516.

S.L. Stadniczeńko, P. Zamelski, Pedagogika prawa. Vade mecum! Pójdź ze mną!, Warszawa 2016, s. 216. [OKŁADKA]

P. Zamelski (red.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, Opole 2015, s. 180. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 364. [OKŁADKA]


Rozdziały w monografiach naukowych

P. Zamelski, Rola ustroju politycznego i prawa pozytywnego w doktrynach papieskich przełomu XIX i XX w., w: Ł. Ospara (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków. Część 2, Lublin 2021, s. 131-147.

P. Zamelski, Dobro wspólne w świetle katolickiej nauki społecznej. Rozważania na tle sytuacji Trzeciej Rzeczpospolitej, w: Ł. Ospara (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków. Część 1., Lublin 2020, s. 29-50.

P. Zamelski, Wolność ludzka wobec ładu moralnego i prawnego, w: S.L. Stadniczeńko (red.), P. Zamelski (red.), Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, Wydawnictwo AEH, Warszawa 2020, s. 105-115.

P. Zamelski, Święci Wojciech, Stanisław i Jacek. Strażnicy ładu moralnego i dobra wspólnego, w: S.L. Stadniczeńko (red.), P. Zamelski (red.), Dziedzictwo i współczesność ładu moralnego, Wydawnictwo AEH, Warszawa 2020, s. 149-159.

P. Zamelski, Władza, odpowiedzialność, równość. Prawa i obowiązki w rodzinie, w: M. Buchla (red.), Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD, Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2019, s. 39-46.

S. Janik, S. Senft, P. Zamelski, Sądownictwo na Śląsku Opolskim 1945-2013, w: S.L. Stadniczeńko (red.), H. Jamry (red.), P. Zamelski (red.), Środowisko prawnicze Opola i Śląska Opolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, Fundacja dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, s. 9-98. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Prawo do prywatności. Aspekty kulturowe i historyczno-prawne wobec wyzwań Internetu, w: M. Kalczyńska (red.), A. Rajchel (red.), Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci cz. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2018, s. 133-144.

P. Zamelski, Norma prawna jako nośnik postaw etycznych w społeczeństwie, w: L. Karczewski (red.), H. Kretek (red.), Socjologiczno-kulturowe i prawno-edukacyjne aspekty zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2018, s. 165-173.

P. Zamelski, Stanisława Leszka Stadniczeńko wizja pedagogiki prawa, w: J. Jeżewski (red.), A. Pawlak (red.), Człowiek – Prawo – Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2017, s. 1109-1117.

P. Zamelski, Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w: K. Głąbicka (red.), P. Świtał (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, Radom 2016, s. 239-250.

P. Zamelski, Udział organizacji pozarządowych w systemie ratownictwa, w: M. Ciecierski (red.), M. Czuryk (red.), M. Karpiuk (red.), System ratownictwa w Polsce, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie, Warszawa 2016, s. 169-177.

P. Zamelski, Ochrona domu i korespondencji w standardach strasburskich. Wybrane zagadnienia, w: M. Haczkowska (red.), F. Tereszkiewicz (red.), Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzeni europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016, s. 43-53.

P. Zamelski, Prawo do życia i ochrony zdrowia, w: S. L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2015, s. 63-83. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Prawo do poszanowania życia prywatnego, w: S. L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2015, s. 119-133. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Filozoficzno-prawne i aksjologiczne aspekty mediacji, w: P. Malinowski (red.), H. Duszka-Jakimko (red.), A. Suchorska (red.), Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, AT Wydawnictwo, Kraków 2015, 37-46.

P. Zamelski, Partycypacja społeczna i ekonomiczna. Zagadnienia podstawowe, w: P. Zamelski (red.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, Opole 2015, s. 11-18. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Ochrona godności osoby ludzkiej w art. 5 Kodeksu cywilnego, w: A. Frankiewicz-Bodynek (red.), A. Pawlak (red.), Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, Kraków 2015, s. 333-345.

P. Zamelski, Zasada pacta sunt servanda w działalności ustawodawczej. Wybrane zagadnienia ustrojowe, w: E. Kozerska (red.), P. Sadowski (red.), A. Szymański (red.), Pacta sunt servanda – nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, Kraków 2015, s. 235-246.

S. L. Stadniczeńko, P. Zamelski, Values in Europe – the past and the future, w: M. Sitek (red.), G. Dammacco (red.), A. Ukleja (red.), M. Wójcicka (red.), Europe of Founding Fathers: Investment in common future, Olsztyn 2013, s. 19-27. [ZOBACZ]

G. Chmielewski (red.), P. Zamelski (red.), Wybrane aspekty nauki prawa administracyjnego i europejskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej – Studia i Monografie z. 368, Opole 2013, ss. 115 (autorami poszczególnych rozdziałów w monografii są studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej).

P. Zamelski, Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia, w: S. L. Stadniczeńko (red.), Propedeutyka praw człowieka c.d. Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych, Opole 2013, s. 319-338. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Ochrona prawa dziecka do życia – wybrane zagadnienia, w: S. L. Stadniczeńko (red.), Propedeutyka praw człowieka. Prawa dziecka w rodzinie i oświacie, Opole 2012, s. 79-107. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Wychowanie do poszanowania praw człowieka w kontekście problemów współczesności, w: B. Sitek (red.), G. Dammacco (red.), D. Barańska (red.), K. Naumowicz (red.), K. Zaworska (red.), Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku, Olsztyn 2012, s. 55-77.

P. Zamelski, Wybrane koncepcje dobra wspólnego w ujęciu prawnonaturalnym i normatywnym, w: J. Jaskiernia (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i warunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Część I: Współczesne rozumienie praw człowieka, Warszawa 2012, s. 180-205. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Rozwój regionalny inspiracją do nauczania praw człowieka, w: K. Bedrunka (red.), Ł. Dymek (red.), Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, Opole 2011, s. 71-90.

P. Zamelski, Wybrane zagadnienia z aksjologii praw człowieka – wskazania propedeutyczne dla nauczycieli, w: Propedeutyka praw człowieka. Człowiek a jego prawa i obowiązki, S. L. Stadniczeńko (red.), Opole 2011, s. 195-220. [ZOBACZ]

J. Stadniczeńko – Sinica, P. Zamelski, Zadania samorządu regionalnego w urzeczywistnianiu praw człowieka, w: K. Malik (red.), Polityka rozwoju regionu. Koncepcja, procedury administracyjne, instytucje, Opole 2010, s. 75-95.


Artykuły w czasopismach naukowych

P. Zamelski, Law Towards Family: Friend or Foe, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. XIV, 16 (2) 2019, s. 141-151. [ZOBACZ]

U. Zamelska, P. Zamelski, Legal and medical problems of health care in Poland in the field of cardiology, “Romanian Journal of Legal Medicine”, nr (2)2019, vol. XXVII, s. 149-155. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Pedagogika prawa: paternalizm normodawcy czy relatywizm normy?, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 32(3)/2019, s. 199-127. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Priorytet dobra wspólnego osią równowagi rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, „Przegląd Nauk Stosowanych”, Nr 20 (2018), s. 7-14. [ZOBACZ]

U. Zamelska, P. Zamelski, Mortal acute coronary syndromes in selected rulings of common courts in Poland, “Romanian Journal of Legal Medicine”, nr (3)2018, vol. XXVI, s. 229-234. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Komunikacyjne działanie prawa w sferze społeczno-gospodarczej, „Przegląd Nauk Stosowanych”, Nr 18 (2018), s. 77-86. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Zasady gospodarki leśnej w kontekście troski o dobro wspólne i zdrowie publiczne w Polsce, „Sylwan” 2018, CLXII (8), s. 658-663. [ZOBACZ]

P. Zamelski, The common good as a tool allowing the adjustment of the awareness of human rights. The need for development, „Law and Forensic Science”, Nr 2017(1), s. 142-148. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Odpowiedzialność komercyjnych podmiotów leczniczych za dobro wspólne, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, Nr 14 (2), s. 99-114.

Piotr Zamelski, Anatol Frantsuz, Między wartością i normą. Rozważania inspirowane pedagogiką prawa, „Правничий вісник Університету «КРОК»”, Nr 26, s. 14-22. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych z lat 1989-2015, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, Nr 14 (1), s. 103-124. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu leczniczego w związku z leczeniem IHD na tle orzecznictwa sądów powszechnych, „Przegląd Nauk Stosowanych” Nr 11 (2016), s. 78-87. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Prawo wychowawcą do dobra wspólnego, „Horyzonty Wychowania” 36(2016), vol. 15, s. 141-151. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Społeczne aspekty prawa do dobrej legislacji, „Roczniki Nauk Społecznych”, Tom 7/43, Nr 4(2015), s. 107-121. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Karta Praw Rodziny w urzeczywistnianiu praw człowieka, „Teologia i człowiek” 29(2015)1, s. 271-291. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Świadomość prawna w Kościele czy świadomość Kościoła?, „Kościół i Prawo” 4(17) 2015, nr 1, s. 21-36. [ZOBACZ]

P. Zamelski, O pedagogice prawa kościelnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, Nr 4/24(2014), s. 177-187. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Edukacja seksualna w perspektywie urzeczywistniania praw dziecka, „Ius et Administratio”, Nr 1/2015, s. 97-112. [ZOBACZ]

S. L. Stadniczeńko, P. Zamelski, Sumienie w międzyludzkim współżyciu, „Medyczna Wokanda”, Nr 5, Poznań 2013, s. 53-85. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Wolność działalności gospodarczej w prawie gospodarczym publicznym i prawie handlowym, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, Nr XII/3, Opole 2014, s. 151-177. [ZOBACZ] /uwaga: tekst nieaktualny/


Artykuły publicystyczne i dydaktyczne

P. Zamelski, O lepsze prawo, „Rocznik Collegium Nobilium Opoliense”, Nr 3-4/2014-2015, s. 9-17.

P. Zamelski, Nauczanie praw człowieka z wykorzystaniem kazusu, w: „Modelowe nauczanie. Opolski przegląd edukacyjny”, Nr 3-4/2011, s. 68-83.