Wybrane publikacje

Prace zwarte

S.L. Stadniczeńko, P. Zamelski, Pedagogika prawa. Vade mecum! Pójdź ze mną!, Warszawa 2016, ss. 216. [OKŁADKA]

P. Zamelski (red.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, Opole 2015, ss. 180. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 364. [OKŁADKA]


Rozdziały w monografiach naukowych

P. Zamelski, Władza, odpowiedzialność, równość. Prawa i obowiązki w rodzinie, w: M. Buchla (red.), Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD, Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2019, s. 39-46.

S. Janik, S. Senft, P. Zamelski, Sądownictwo na Śląsku Opolskim 1945-2013, w: S.L. Stadniczeńko (red.), H. Jamry (red.), P. Zamelski (red.), Środowisko prawnicze Opola i Śląska Opolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, Fundacja dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, s. 9-98. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Prawo do prywatności. Aspekty kulturowe i historyczno-prawne wobec wyzwań Internetu, w: M. Kalczyńska (red.), A. Rajchel (red.), Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci cz. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2018, s. 133-144.

P. Zamelski, Norma prawna jako nośnik postaw etycznych w społeczeństwie, w: L. Karczewski (red.), H. Kretek (red.), Socjologiczno-kulturowe i prawno-edukacyjne aspekty zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2018, s. 165-173.

P. Zamelski, Stanisława Leszka Stadniczeńko wizja pedagogiki prawa, w: J. Jeżewski (red.), A. Pawlak (red.), Człowiek – Prawo – Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2017, s. 1109-1117.

P. Zamelski, Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w: K. Głąbicka (red.), P. Świtał (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, Radom 2016, s. 239-250.

P. Zamelski, Udział organizacji pozarządowych w systemie ratownictwa, w: M. Ciecierski (red.), M. Czuryk (red.), M. Karpiuk (red.), System ratownictwa w Polsce, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie, Warszawa 2016, s. 169-177.

P. Zamelski, Ochrona domu i korespondencji w standardach strasburskich. Wybrane zagadnienia, w: M. Haczkowska (red.), F. Tereszkiewicz (red.), Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzeni europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016, s. 43-53.

P. Zamelski, Prawo do życia i ochrony zdrowia, w: S. L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2015, s. 63-83. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Prawo do poszanowania życia prywatnego, w: S. L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa 2015, s. 119-133. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Filozoficzno-prawne i aksjologiczne aspekty mediacji, w: P. Malinowski (red.), H. Duszka-Jakimko (red.), A. Suchorska (red.), Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, AT Wydawnictwo, Kraków 2015, 37-46.

P. Zamelski, Partycypacja społeczna i ekonomiczna. Zagadnienia podstawowe, w: P. Zamelski (red.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, Opole 2015, s. 11-18. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Ochrona godności osoby ludzkiej w art. 5 Kodeksu cywilnego, w: A. Frankiewicz-Bodynek (red.), A. Pawlak (red.), Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, Kraków 2015, s. 333-345.

P. Zamelski, Zasada pacta sunt servanda w działalności ustawodawczej. Wybrane zagadnienia ustrojowe, w: E. Kozerska (red.), P. Sadowski (red.), A. Szymański (red.), Pacta sunt servanda – nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego?, Kraków 2015, s. 235-246.

S. L. Stadniczeńko, P. Zamelski, Values in Europe – the past and the future, w: M. Sitek (red.), G. Dammacco (red.), A. Ukleja (red.), M. Wójcicka (red.), Europe of Founding Fathers: Investment in common future, Olsztyn 2013, s. 19-27. [ZOBACZ]

G. Chmielewski (red.), P. Zamelski (red.), Wybrane aspekty nauki prawa administracyjnego i europejskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej – Studia i Monografie z. 368, Opole 2013, ss. 115 (autorami poszczególnych rozdziałów w monografii są studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej).

P. Zamelski, Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia, w: S. L. Stadniczeńko (red.), Propedeutyka praw człowieka c.d. Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych, Opole 2013, s. 319-338. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Ochrona prawa dziecka do życia – wybrane zagadnienia, w: S. L. Stadniczeńko (red.), Propedeutyka praw człowieka. Prawa dziecka w rodzinie i oświacie, Opole 2012, s. 79-107. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Wychowanie do poszanowania praw człowieka w kontekście problemów współczesności, w: B. Sitek (red.), G. Dammacco (red.), D. Barańska (red.), K. Naumowicz (red.), K. Zaworska (red.), Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku, Olsztyn 2012, s. 55-77.

P. Zamelski, Wybrane koncepcje dobra wspólnego w ujęciu prawnonaturalnym i normatywnym, w: J. Jaskiernia (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i warunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Część I: Współczesne rozumienie praw człowieka, Warszawa 2012, s. 180-205. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Rozwój regionalny inspiracją do nauczania praw człowieka, w: K. Bedrunka (red.), Ł. Dymek (red.), Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, Opole 2011, s. 71-90.

P. Zamelski, Wybrane zagadnienia z aksjologii praw człowieka – wskazania propedeutyczne dla nauczycieli, w: Propedeutyka praw człowieka. Człowiek a jego prawa i obowiązki, S. L. Stadniczeńko (red.), Opole 2011, s. 195-220. [ZOBACZ]

J. Stadniczeńko – Sinica, P. Zamelski, Zadania samorządu regionalnego w urzeczywistnianiu praw człowieka, w: K. Malik (red.), Polityka rozwoju regionu. Koncepcja, procedury administracyjne, instytucje, Opole 2010, s. 75-95.


Artykuły w czasopismach naukowych

U. Zamelska, P. Zamelski, Legal and medical problems of health care in Poland in the field of cardiology, “Romanian Journal of Legal Medicine”, nr (2)2019, vol. XXVII, s. 149-155. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Pedagogika prawa: paternalizm normodawcy czy relatywizm normy?, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 32(3)/2019, s. 199-127. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Priorytet dobra wspólnego osią równowagi rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, „Przegląd Nauk Stosowanych”, Nr 20 (2018), s. 7-14. [ZOBACZ]

U. Zamelska, P. Zamelski, Mortal acute coronary syndromes in selected rulings of common courts in Poland, “Romanian Journal of Legal Medicine”, nr (3)2018, vol. XXVI, s. 229-234. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Komunikacyjne działanie prawa w sferze społeczno-gospodarczej, „Przegląd Nauk Stosowanych”, Nr 18 (2018), s. 77-86. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Zasady gospodarki leśnej w kontekście troski o dobro wspólne i zdrowie publiczne w Polsce, „Sylwan” 2018, CLXII (8), s. 658-663. [ZOBACZ]

P. Zamelski, The common good as a tool allowing the adjustment of the awareness of human rights. The need for development, „Law and Forensic Science”, Nr 2017(1), s. 142-148. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Odpowiedzialność komercyjnych podmiotów leczniczych za dobro wspólne, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, Nr 14 (2), s. 99-114.

Piotr Zamelski, Anatol Frantsuz, Między wartością i normą. Rozważania inspirowane pedagogiką prawa, „Правничий вісник Університету «КРОК»”, Nr 26, s. 14-22. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych z lat 1989-2015, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, Nr 14 (1), s. 103-124. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu leczniczego w związku z leczeniem IHD na tle orzecznictwa sądów powszechnych, „Przegląd Nauk Stosowanych” Nr 11 (2016), s. 78-87. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Prawo wychowawcą do dobra wspólnego, „Horyzonty Wychowania” 36(2016), vol. 15, s. 141-151. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Społeczne aspekty prawa do dobrej legislacji, „Roczniki Nauk Społecznych”, Tom 7/43, Nr 4(2015), s. 107-121. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Karta Praw Rodziny w urzeczywistnianiu praw człowieka, „Teologia i człowiek” 29(2015)1, s. 271-291. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Świadomość prawna w Kościele czy świadomość Kościoła?, „Kościół i Prawo” 4(17) 2015, nr 1, s. 21-36. [ZOBACZ]

P. Zamelski, O pedagogice prawa kościelnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, Nr 4/24(2014), s. 177-187. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Edukacja seksualna w perspektywie urzeczywistniania praw dziecka, „Ius et Administratio”, Nr 1/2015, s. 97-112. [ZOBACZ]

S. L. Stadniczeńko, P. Zamelski, Sumienie w międzyludzkim współżyciu, „Medyczna Wokanda”, Nr 5, Poznań 2013, s. 53-85. [ZOBACZ]

P. Zamelski, Wolność działalności gospodarczej w prawie gospodarczym publicznym i prawie handlowym, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, Nr XII/3, Opole 2014, s. 151-177. [ZOBACZ] /uwaga: tekst nieaktualny/


Artykuły publicystyczne i dydaktyczne

P. Zamelski, O lepsze prawo, „Rocznik Collegium Nobilium Opoliense”, Nr 3-4/2014-2015, s. 9-17.

P. Zamelski, Nauczanie praw człowieka z wykorzystaniem kazusu, w: „Modelowe nauczanie. Opolski przegląd edukacyjny”, Nr 3-4/2011, s. 68-83.